Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy podstawowe informacje o przetwarzaniu danych.

Niniejsza klauzula skierowana jest do osób fizycznych, które zamierzają udzielić lub udzieliły Genesismobo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śródziemnomorska 17, 02-758 Warszawa, wpisanej do KRS o numerze 0000488784, pod numerem NIP 5213676327, REGON: 147177552, zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. (dalej „Państwo”)

Administratorem danych jest Genesismobo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śródziemnomorska 17, 02-758 Warszawa, wpisanej do KRS o numerze 0000488784, pod numerem NIP 5213676327, REGON: 147177552, adres mail: biuro@genesismobo.com (dalej „Administrator”)

  1. Wyłącznie na podstawie wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej przez Państwo zgody Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego oraz w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.
  2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail oraz informacje, które zostaną podane dobrowolnie ( np. imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy)
  3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing bezpośredni produktów i usług firmy Genesismobo Sp. z o.o.. Marketing bezpośredni prowadzony jest za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń lub wiadomości SMS.
  4. Państwa dane nie będą udostępniane innym administratorom danych, a także innym podmiotom przetwarzającym. Wszystkie wpisane dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki czas jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres na jaki została wyrażona zgoda.
  6. W każdym momencie istnieje możliwość cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich sprostowania, ograniczania przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  7. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą poczty tradycyjnej bądź za pomocą poczty elektronicznej: adres e-mail Administratora – biuro@genesismobo.com adres fizyczny Administratora – ul. Śródziemnomorska 17, 02-758 Warszawa